انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشجویی > آشنایی با مدیر دانشجویی
 
                  


مدیر دانشجویی : آقای جواد دقیق
مسئول دفتر : آقای احمد فرزاد
تلفن : 55912262 31 98

نمابر :
03155912263
 
شرح وظایف مدیریت دانشجویی: 
-    رهبری و اداره امور خوابگاه ها، امور تغذیه و رفاه دانشجویی و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها
-  تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی خوابگاه ها، امور تغذیه و حمل و نقل دانشجویی و پیشنهاد به معاونت
-
  نظارت و کنترل بر امر تغذیه دانشجویان و ایجاد برنامه و نظم مورد نیاز در موقع تغذیه صبح، ناهار و شام از طریق واحدهای ذیربط
-    پیش بینی نیروی انسانی، بودجه و سایر امکانات مورد نیاز و انعکاس آن به معاونت و سایر واحدهای ذیربط
-    ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات مدیریت به معاونت متبوع
- نظارت و کنترل برامور مربوط به انتشارات مرکزی دانشگاه و بوفه های دانشجویی                        مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی : آقای احمد فرزاد
                              تلفن :
55912262  31 98

شرح وظایف مسئول دفتر مدیریت دانشجویی  :
    انجام برخی از امور مربوط به اداره رفاه، تهیه ملزومات اداری و انجام امور مربوط به تایپ و زیراکس
-     تنظیم و برقراری ارتباط تلفن ها، از داخل و خارج سازمان با مدیریت
-    تهیه فرم های مربوط به امور حوزه و زیراکس جهت استفاده به موقع با نظر مسئول مربوطه
-     پاسخگویی به ارباب رجوع
-   انجام کلیه امور مربوط به فاکس
-   ارجاع نامه های مدیریت به واحدهای ذیربط با نظر مدیر مربوطه
-
یگانی نامه هایی که به تشخیص مدیریت باید بایگانی شود بصورت مجزا که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود. 
  

واحد های تحت سرپرستی مدیریت امور دانشجویی

تعداد بازديد از اين صفحه :